Årsmötesprotokoll 2017

(för att läsa protokollet i originalskick klicka på förjande länk: ÖBFs årsmötesprotokoll 2017)

Årsmöte med Ölands biodlarförening den 19 nov. 2017

Evas Kroppkakor, Köpingsvik

§1. Årsmötets öppnande, föreningens ordförande Lars Jonsson hälsade välkomna.

§2. Till mötesordförande valdes Göran Backrot och till sekreterare Ola Herrloff.

§3. Till justerare valdes Stellan Nilsson och Emma Lee, att jämte ordförande justera dagens protokoll.

§4. Mötet godkände dagordningen.

§5. Mötet godkände kallelsen till mötet som var utsänd i vederbörlig ordning.

§6. Protokoll från årsmötet 2016, inga synpunkter och protokollet lades till handlingarna.

§7. Verksamhetsberättelse för 2017. Glädjande att deltagandet vid träffarna ökat och en ökad försäljning vid vårt förråd, berättelsen godtogs.

§8. Kassarapport och revisionsberättelse. Kassarapporten godkändes. Revisorerna Stina Johansson och Christer Jonsson redovisade revisionsrapporten och har inte funnit några anmärkningar och föreslog ansvarsfrihet för styrelsen.

§9. Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet. Mötet beslutade om full ansvarsfrihet.

§10. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2018 fastställdes av mötet.

§11. Arvorden, beslutades om oförändrade arvorden, 999 kr till ordförande, sekreterare, kassör och webbansvarig samt milersättning 18,50 kr / mil, till distriktets årsmöte.

§12. Val av ordförande för 2018, Lars Jonsson omvaldes till ordförande i enlighet med valberedningens förslag.

§13. Val av styrelseledamöter för två år, valberedningens förslag fastslogs enl.följande: nyval av Anja Lingman, omval av Lars Erik Johansson, Rickard Green och Ola Herrloff. ( Stellan Nilsson, Anna Sandri, Eva-Britt Tågsjö och Göran Borgö har ett år kvar).

§14. Val av bihälsoansvarig, Lars Erik Johansson valdes i enlighet med valberedningens förslag.

§15. Val av 2 revisorer. Mötet valde Stina Johansson sammankallande och Christer Jonsson med ersättare Börje Ekbacke, i enlighet med valberedningens förslag.

§16. Val av 7 ombud till distriktets årsmöte, samt 6 ersättare. Mötet valde Göran Andersson, Lars-Erik Nilsson, Åsa Green, Barbro Martinsson, Pär Tranvik, Anders Elfving, Oskar Werninge. Ersättare Stina Johansson, Stellan Nilsson, Max Harriesson, Karin Linden, Rickard Green och Emma Lee.

§17. Val av studieansvariga. Hans Lundell och Barbro Martinsson omvaldes i enlighet med valberedningens förslag.

§18. Val av valberedning. Mötet valde Lottie Harriesson (sammankallande), Hans Lundell och Göran Andersson Böda.

§19. Till honungsbedömningskommitten och ersättare för södra delen valdes Irene Larsson (ordförande), Barbro Martinsson och ersättare Emma Lee. För norra delen valdes Stina Johansson, Stellan Nilsson(ordförande) och ersättare Jenny Jakobsson.

§20. Medlemsavgift för år 2019 beslutades till 35 kr, även familjemedlem och junior.

§21. Ölands Biodlarförenings årsmöte 2018, plats och dag. Mötet beslutade om söndag 25/11 på Ekerum.

§22. Övriga frågor.
Stellan informerade hur burketikett kan tas bort. Honungsbedömning kan göras under hela skördesäsongen och främst för att nya medlemmar ska kunna få sin honung bedömd. I övrigt bör medlemmarna lämna in honungen i slutet på säsongen för att kunna delta i vem som har den ”godaste” honungen.

§23. Årsmötet avslutades.

 …………………………… …………………………

Mötets ordförande Göran Backrot Mötes sekreterare Ola Herrloff

 ……………………………. ……………………………

Justerare Stellan Nilsson Justerare Emma Lee