Årsmötesprotokoll 2018

 
Protokoll

Årsmöte med Ölands biodlarförening söndagenden 25 nov. 2018 Ekerum


§1.
Årsmötets öppnande, föreningens ordförande Lars Jonsson hälsade välkomna.


§2.
Till mötesordförande valdes Göran Backrot och till sekreterare Ola Herrloff.


§3.
Till justerare valdes Barbro Martinsson och Irene Larsson, att jämte ordförande justera dagens protokoll.


§4.
Mötet godkände dagordningen.


§5.
Mötet godkände kallelsen till mötet som var utsänd i vederbörlig ordning.


§6.
Protokoll från årsmötet 2017, inga synpunkter och protokollet lades till handlingarna.


§7
Verksamhetsberättelse för 2018
.
Glädjande att deltagandet vid träffarna ökat och
en ökad försäljning vid vårt förråd, berättelsen godtogs.


§8.
Kassarapport och revisionsberättelse.
Göran Borgö redogjorde för kassarapporten, kassarapporten godkändes.
Revisorerna Stina Johansson och Christer Jonsson redovisade revisionsrapporten och har inte funnit några
anmärkningar och föreslog
ansvarsfrihet för styrelsen.

§9.
Beslut angående styrelsens ansvarsfrihet.
Mötet beslutade om full
ansvarsfrihet.


§10.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan för 2019 fastställdes av mötet.


§11.
Arvorden, beslutades om oförändrade arvorden, 999kr till ordförande, sekreterare, kassör och webbansvarig
samt milers
ättning 18,50kr / mil, till  distriktets årsmöte. 

           
§12.
Val av ordförande för 2019, Göran Borgö valdes till ordförande i enlighet med valberedningens förslag.


§13.
Val av styrelseledamöter för två år, valberedningens förslag fastslogs enl följande:
nyval av Mikael Lindahl, Irene Larsson
, Oskar Werninge
omval av Eva-Britt Tågsjö. (Anja Lingman, Lars-Erik Johansson, Rickard Green och
Ola Herrloffhar ett år kvar).


§14.
Val av bihälsoansvarig, Lars Erik Johansson valdes i enlighet med
valberedningens förslag.

§15.
Val av 2 revisorer.
Mötet valde S
tina Johansson sammankallande och Christer Jonsson med ersättare Börje Ekbacke,
i enlighet med valberedningens förslag
.


§16.
Val av 8 ombud till distriktets årsmöte, samt 6 ersättare. Mötet omvalde Göran Andersson(Böda),
Lars
-Göran Nilsson, Åsa Green, Barbro Martinsson, Anders Elfving, Oskar Werninge.
Nyval Johan Svensson, Christer Andersson, Ersättare Stina Johansson, Stellan Nilsson,
Max Harrie
sson, Karin Linden, Rickard Green och Emma Lee.

§17.
Val av studieansvariga. Hans Lundell och Barbro Martinsson omvaldes i
enlighet med valberedningens förslag.


§18.Val av valberedning. Mötet valde Lottie Harriesson (sammankallande), Hans Lundell och Emma Lee.

§19.
Till honungsbedömningskommitten och ersättare för södra delen valdes Irene Larsson (ordförande),
Barbro Martinsson och ersättare Emma
Lee.
För norra delen valdes Stina Johansson, Stellan Nilsson(ordförande) och ersättare Jenny Jakobsson.

§20.
Medlemsavgift för år 2020 beslutades till 35kr, även familjemedlem och junior.

§21.Ölands Biodlarförenings årsmöte 2019, plats och dag.
Mötet beslutade om
söndagen den 17/11, styrelsen beslutar om plats.

§22.
Övriga frågor.
Hans Lundell informerade om att vi nu är uppe i 148 medlemmar, 45st i Borgholms kommun och
40
st i Mörbylånga kommun, 15st på fastlandet, 43 % av medlemmarna är kvinnor och 57 % män.
Stellan Nilsson och Lars
-Erik Johansson meddelade att etiketter med ett bättre
lim är under upphandling.
Mötet avtackade styrelsemedlemmarna Lars Jonsson, Stellan Nilsson och Anna Sandri
med en blomma och ett stort tack för ett gott arbete i styrelsen.

§23
.
Årsmötet avslutades.