BIOLOGISKA METODER

Jordbruksverkets rekommendationer

Preben Kristianssen: Bekämpning av varroa med tillåtna metoder inom ekologisk biodling

Vid Biologisk bekämpning bör utskärning av täckta drönarceller ingå som komplement till myrsyra och oxalsyra. Att göra avläggare är också en bra metod för att minska antalet kvalster.

Ex på behandlingskoncept:

maj-juni

Nedfallsundersökning

Kvalster per dag i juni

Nästa åtgärd efter nedfallsundersökning i juni

Juli                 aug                               sept                        okt

Drönar-

utskär-

ning

Mindre än 5

 

 

Myrsyra långtid eller

Mjölksyra 2-3 beh eller oxalsyra 1 beh

 

5-10

 

Myrsyra korttid

Myrsyra långtid eller

Mjölksyra 2-3 beh eller oxalsyra 1 beh

 

Fler än 10

Myrsyra korttid

Ev myrsyra korttid beroende på naturligt nedfall

Myrsyra långtid eller

Mjölksyra 2-3 beh eller oxalsyra 1 beh

 

Drönarutskärning; en drönarram sätts in i kupan vid vårundersökningen, den bör sitta i kontakt med ynglet. Det finns varianter med två-, tredelad ram eller helram. Används en tredelad ram skärs en del ut var 7:e dag, med tvådelad ram var 10:e dag, helramen byts var 20:e dag.  Drönarna skärs ut när ynglet är täckt. Fördelen med delad ram är att det alltid finns öppet drönaryngel i ramen som varroahonan kan lägga sina ägg i. Det urskurna materialet läggs sedan i frysen för avdödning. Detta fortgår så länge som bina producerar drönare eller åtminstone fram till midsommar.  Genom att undersöka drönarramen får man en uppfattning om antal kvalster i kupan.

För att bedöma när/om myrsyrebehandling är nödvändig måste nedfallsundersökning göras minst två gånger under säsong. Ett varroainlägg som täcker så stor del av botten som möjligt läggs in och får ligga i 10-14 dagar. antal kvalster räknas och divideras med antal dagar som det har legat inne= antal nedfall per dag.

Myrsyrabehandling beskrivs utförligt på SBR:s hemsida

Oxalsyrabehhandling med droppmetoden beskrivs utförligt på SBR:s hemsida

Förångning (subblimering) beskrivs på följande sida

Mjölksyra; används i yngelfria samhällen, t.ex. nyintagna svärmar eller avläggare som har mycket kvalster. Behandling ska inte ske om temperaturen är under 5⁰C. Syran sprayas direkt på bina i koncentration 15 % och mängd 5-8 ml per ramsida täckt med bin. För att beräkna mängd kan man spraya ex 10 tryckningar i en bägare och sedan mäta volymen och därefter räkna ut hur många tryck som behövs för den sprayflaskan som du använder. Lägg in ett varroagaller på kupbotten innan behandling och uppskatta antal nedfall efter 2-3 dygn. Behandlingen upprepas till dess att antal kvalster understiger 50 st.

För att blanda till en liter 15 % brukslösning av mjölksyra, se tabell nedan

Utgångskoncentration mjölksyra                    80%                     85%                     90%

Vatten, dl                                                                   8,1                       8,2                       8,3

Mjölksyra, dl                                                            1,9                       1,8                       1,7

Hållbarheten på den färdiga lösningen är några veckor.

Beskrivning av fördelar och nackdelar vid behandling av varroa med oxalsyra, myrsyra och tymol, hittar du här