Kemiska bekämpningsmedel

 Apiguard (aktiv substans, tymol)

Har nu blivit klassat som läkemedel och säljs receptfritt på apotek.
Användning i bikupa ett tråg à 50 g gel per kupa, efter 2 veckor sätt in ett nytt tråg á 50g.
En behandling = 2 tråg. Max 2 behandlingar per år.
Behandlingen ska inte genomföras under honungsdrag.
Behandling kan genomföras omedelbart efter skattning.
Förutsättningar för en lyckad behandling är att temperaturen under dygnet inte understiger 15⁰C eller överstiger 40⁰C.
Samhällena kan bli oroliga under behandlingen, vid höga temperaturer kan antalet biyngel minska.

Försiktighetsåtgärder vid hantering: undvik direktkontakt med hud och ögon pga. risk för kontakteksem, använd ogenomträngliga handskar utöver gängse skyddsutrustning vid hantering tvätta händer och material som varit i direkt kontakt med gelen med tvål och vatten vid hudkontakt tvätta området noggrant med tvål och vatten vid ögonkontakt skölj rikligt med rinnande vatten och uppsök läkare andas inte in produkten.

Apistan (aktiv substans tau-fluvalinat)

Apistan Blev godkänt för försäljning och receptfritt hösten -2011. Preparatet säljs på apotek.
Man använder 2 remsor per samhälle som appliceras i yngelrummet efter slutskattning. Remsorna ska sitta i kupan 6-8 veckor. Behandlingen bör vara så kort som möjligt för att minska risken för läkemedelsrester i vax och förebygga resistens hos kvalstret. Remsorna får bara användas 1 gång.

Verkningssätt

Tau-fluvalinat verkar vid direktkontakt. Molekylerna fastnar på bina då de rör sig på ytan av remsorna. Då varroakvalster kommer i kontakt med tau-fluvalinatmolekyler dör de. Preparatet har störst verkan om den används på sensommaren efter slutskattning då antal yngel i kupan avtar.

Varningsföreskrifter

Använd handskar vid hantering av remsorna, undvik direktkontakt med mun, hud och ögon, tvätta händerna grundligt efter hantering, undvik att röka, dricka eller att äta vid hantering av remsorna.

Särskilda föreskrifter vid destruktion av använda eller oanvända strips

OBS!! Läkemedlet/Remsorna skall lämnas in på apotek eller återvinningsstation för destruktion.

EXTREMT FARLIGT för fisk och vattenlevande organismer, undvik att förorena vattensamlingar, åar eller diken med remsor eller tomförpackningar. 


Det är viktigt att påpeka vikten av att kontrollera det naturliga nedfallet för att bedöma val av behandling. Vid osäkerhet kontakta bitillsyningsman i ditt område.

De biologiska behandlingsmetoderna som rekommenderas bör användas i första hand och räcker oftast för hobbybiodlaren.